Boekjaar 2014

BATEN  
Baten uit fondsenwerving
Donaties, giften, begunstigersbijdragen en nalatenschap € 13.197,34
Inkomsten advertenties € 300,00
Som der baten € 13.497,34
LASTEN  
Besteding aan doelstelling
Geschonken donaties € 1.500,00
Verzendkosten kleding Israël € 418,34
Werving baten en contactblad
Druk- en verzendkosten contactblad € 11.434,82
Advertentiekosten € 382,36
Beheer en administratie
Overige kosten; zoals website en vergoeding postbus € 491,71
Bankkosten € 161,81
Som der lasten € 14.389,04