Boekjaar 2015

BATEN
Baten uit fondsenwerving
Donaties, giften, begunstigersbijdragen en nalatenschap € 14.540,84
Inkomsten advertenties € 350,00
Som der baten € 14.890,84
LASTEN  
Besteding aan doelstelling
Geschonken donaties € 900,00
Verzendkosten kleding Israël € 233,20
Werving baten en contactblad
Druk- en verzendkosten contactblad € 12.667,51
Advertentiekosten € 704,22
Beheer en administratie
Overige kosten; zoals website en vergoeding postbus € 528,09
Bankkosten € 218,85
Som der lasten € 15.251,87