Boekjaar 2016

BATEN
Baten uit fondsenwerving
Donaties, giften, begunstigersbijdragen en nalatenschap € 13.043,43
Nalatenschap € 16.000,00
Inkomsten advertenties € 400,00
Som der baten € 29.443,43
LASTEN  
Besteding aan doelstelling
Geschonken donaties € 3.000,00
Verzendkosten kleding Israël € 116,60
Werving baten en contactblad
Druk- en verzendkosten contactblad € 13.405,24
Advertentiekosten € 554,18
Beheer en administratie
Overige kosten; zoals website en vergoeding postbus € 567,29
Bankkosten € 288,01
Som der lasten € 17.931,32