Boekjaar 2017

BATEN 2017
Baten uit fondsenwerving
Donaties, giften, begunstigersbijdragen € 11.908,11
Nalatenschap € 4.364,60
Inkomsten advertenties € 150,00
Som der baten € 16.422,71
LASTEN  
Besteding aan doelstelling
Geschonken donaties € 1.800,00
Werving baten en contactblad
Druk- en verzendkosten contactblad € 11.231,29
Advertentiekosten € 363,00
Beheer en administratie
Overige kosten; zoals website en vergoeding postbus € 567,49
Bankkosten € 331,07
Som der lasten € 14.292,85