Boekjaar 2018

BATEN 2018
Baten uit fondsenwerving
Donaties, giften, begunstigersbijdragen € 11.055,18
Inkomsten advertenties € 100,00
Som der baten € 11.155,18
LASTEN
Besteding aan doelstelling
Geschonken donaties € 3.900,00
Bomen 70 jaar Israel € 1.260,00
Verzendkosten pakketten kleding Israel € 116,60
Werving baten en contactblad
Druk- en verzendkosten contactblad € 13.339,25
Advertentiekosten € 544,50
Beheer en administratie
Bankkosten € 320,24
Overige kosten;
*website , vergoeding postbus, klein materiaal € 669,62
Som der lasten € 20.150,21