Boekjaar 2019

BATEN
Baten uit fondsenwerving
Donaties, giften, begunstigersbijdragen € 10.450,85
Inkomsten advertenties€ 250,00
Som der baten€ 10.700,85
LASTEN
Besteding aan doelstelling
Geschonken donaties€ 950,00
Werving baten en contactblad
Druk- en verzendkosten contactblad€ 12.352,72
Advertentiekosten€ 302,50
Beheer en administratie
Bankkosten€ 323,65
Overige kosten; 
*website , vergoeding postbus€ 665,99
Som der lasten€ 14.594,86