Boekjaar 2020

BATEN
Baten uit fondsenwerving
Donaties, giften, begunstigersbijdragen € 2.513,00
Som der baten€ 2.513,00
LASTEN
Besteding aan doelstelling
Geschonken donaties€ 3.550,00
Werving baten en contactblad
Druk- en verzendkosten contactblad€ 1.678,49
Beheer en administratie
Bankkosten€ 203,80
Overige kosten; 
*website , vergoeding postbus€ 696,23
Som der lasten€ 6.128,52