Boekjaar 2012

BATEN
Baten uit fondsenwerving
Donaties, giften en begunstigersbijdragen € 16.519,80
Inkomsten advertenties € 400,00
Creditrente € 1,74
Som der baten € 16.921,54
LASTEN
Besteding aan doelstelling
Geschonken donaties € 11.750,00
Verzendkosten kleding Israël € 816,20
Werving baten en contactblad
Druk- en verzendkosten contactblad € 14.590,87
Advertentiekosten € 376,04
Beheer en administratie
Overige kosten; zoals website en vergoeding postbus € 433,86
Bankkosten € 264,85
Werkzaamheden penningmeester € 100,00
Som der lasten € 28.331,82